Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) hos barn (2023)

Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) är ett beteendetillstånd som oftast uppträder i barndomen. Primära symtom på ADHD inkluderar problem med ouppmärksamhet/distraherbarhet, hyperaktivitet och dålig impulskontroll. Dessa symtom varierar dock och vissa barn med ADHD uppvisar mestadels hyperaktiva och impulsiva symtom, vissa med primärt ouppmärksamma symtom och andra med alla dessa symtom tillsammans.

ADHD (alla typer) är i grunden en störning av beteendehämning. Generellt sett innebär detta att barn med ADHD ofta kämpar för att

 • Ta bort distraktioner
 • Kontrollera impulsen att reagera på eller reagera på den omgivande miljön
 • Håll ut eller ansträng dig för att slutföra vardagliga uppgifter
 • Byt eller ändra från ett mentalt krav till ett annat

Det är viktigt att notera att ADHD är en störning avprestation inte förmåga. Faktum är att de flesta barn med ADHD har genomsnittlig intelligens, men de kan prestera under genomsnittet på kognitiva och andra uppgifter.

Vilka är de olika typerna av ADHD?

3 huvudtyper av ADHD specificeras av följande:

 • ADHD, kombinerad typ.Den vanligaste typen av ADHD kännetecknas av försämrad beteendemässig självreglering (hyperaktivitet, impulsivitet) och nedsatt uppmärksamhet (distraherbarhet, dålig ihållande mental ansträngning).
 • ADHD, hyperaktiv/impulsiv typ.Detta är den minst vanliga typen av ADHD och det tros ofta återspegla en kombinerad typ, men med allvarliga beteendesymtom som kan överskugga de mindre märkbara ouppmärksamma symptomen. Dessa symtom kännetecknas av dålig impulskontroll, hyperaktiva beteenden och mer allmänna svårigheter relaterade till beteendemässig självreglering (t.ex. dåliga personliga utrymmesgränser, att avbryta andra).
 • ADHD, ouppmärksam och distraherbar typ.Denna typ av ADHD kännetecknas av problem med distraheringsförmåga, dålig ihållande mental ansträngning, svårigheter att initiera uppgifter, problem med att organisera material och/eller information och dålig planering och tidshantering. Denna ADHD-specifikation kallades tidigare Attention-Deficit Disorder (ADD) och består av primära verkställande funktionsproblem med mycket mindre störande beteendeproblem.

Vad orsakar uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitetsstörning?

ADHD är ett av de mest undersökta områdena inom barns och ungdomars psykiska hälsa. Även om den exakta orsaken till sjukdomen fortfarande är okänd, finns det flera kända riskfaktorer förknippade med ADHD. Dessa inkluderar svårigheter som inträffar under graviditeten (t.ex. exponering för toxiner som bly, olagliga droger), under barns födsel (t.ex. för tidig förlossning, låg födelsevikt, trauma), från tidig neurologisk förolämpning/huvudtrauma och de som är ett resultat av en genetisk predisposition ( familjehistoria av ADHD).

Även om det är mest märkbart i ett barns beteende, är ADHD en hjärnbaserad biologisk störning. Det ärinteorsakas av dåligt föräldraskap eller en kaotisk hemmiljö, även om goda föräldrapraxis är nyckeln till symtomhantering. Låga nivåer av dopamin (en kemikalie i hjärnan), som är en neurotransmittor (en typ av kemikalier i hjärnan), finns hos barn med ADHD. Hjärnavbildningsstudier med PET-skannrar (positronemissionstomografi, en form av hjärnavbildning som gör det möjligt att observera den mänskliga hjärnan i arbete) visar att hjärnans ämnesomsättning hos barn med ADHD är lägre i de områden av hjärnan som styr uppmärksamhet, planering, socialt omdöme och rörelse.

Vem drabbas av uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet?

ADHD förekommer hos 5-9 % av alla barn i skolåldern och det är en av de vanligaste anledningarna till att barnläkare hänvisar barn till psykologisk vård.1-2Pojkar är 2 till 3 gånger mer benägna att ha ADHD av hyperaktiva eller kombinerade typ än flickor. Symtom på ADHD dyker vanligtvis inte upp senare i livet, utan de är nästan alltid uppenbara vid 12 års ålder (och ofta märkbara före 7 års ålder).

Många föräldrar till barn med ADHD upplevde symtom på ADHD när de var yngre. ADHD är vanligt förekommande hos bröder och systrar inom samma familj. De flesta familjer söker hjälp när deras barns symtom börjar störa inlärning och anpassning till förväntningarna på skolan och åldersanpassade aktiviteter.

Vilka är symptomen på uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitetsstörning?

Följande är de vanligaste symtomen på ADHD. Men varje barn kan uppleva symtom på olika sätt. De tre kategorierna av symtom på ADHD inkluderar följande:

 • Ouppmärksamhet:
  • Kort uppmärksamhetsintervall/lätt distraherad för ålder (svårigheter att upprätthålla uppmärksamhet)
  • Svårt att lyssna på andra
  • Svårigheter att följa instruktioner (särskilt de med flera steg)
   • Kämpar för att hitta ett sätt att komma igång med uppgifter
   • Svårt att hålla sig på jobbet utan att trimma bort distraktioner
   • Dåligt slutfört uppdrag
  • Tendens att göra slarviga fel eller svårigheter att ta hand om detaljer
  • Glömska och ofta framstå som frånvarande
  • Dåliga organisatoriska färdigheter för ålder och tendens att förlora eller tappa saker ofta
  • Dålig planering och tidshantering
  • Dålig studieförmåga för ålder
 • Impulsivitet:
  • Avbryter ofta andra
  • Har svårt att vänta på sin tur i skolan och/eller sociala lekar
  • Tenderar att slänga ut svar istället för att vänta på att bli tillfrågad
  • Tar ofta risker och reagerar ofta som en reflex utan att tänka innan man agerar
  • Kan vara fysiskt påträngande genom att röra, ta tag i eller bortse från personliga utrymmesbehov
 • Hyperaktivitet:
  • Verkar vara i konstant rörelse; springer eller klättrar, ibland utan något uppenbart mål förutom rörelse, och agerar som om de "drivs av en motor"
  • Har svårt att sitta kvar i sin plats eller sitta still även när det förväntas
  • Rörlar med händerna eller slingrar sig när han eller hon sitter
  • Fixar överdrivet
  • Pratar överdrivet och kan verka rastlös
  • Har svårt att delta i tysta aktiviteter eller övervaka volymen på sitt tal
  • Växlar ofta från en uppgift till en annan utan att helt engagera sig i någon aktivitet eller slutföra uppgifter

Symtom på ADHD kan likna andra medicinska tillstånd, psykiska problem, inlärningssvårigheter eller andra beteendeproblem. Tänk på att många av dessa symtom kan förekomma hos barn och tonåringar som inte har ADHD. Ett centralt inslag i diagnostik är att symtomen avsevärt måste försämra adaptiv funktion i både hem- och skolmiljö. Om du är orolig för att ditt barn kan ha ADHD, kontakta ditt barns läkare för att begära en diagnostisk utvärdering.

Hur diagnostiseras uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitetsstörning?

ADHD är den vanligaste diagnostiserade beteendestörningen i barndomen. En barnläkare, psykolog, barnpsykiater eller en kvalificerad psykiatriker identifierar vanligtvis ADHD hos barn. Diagnostiska utvärderingar för ADHD bör inkludera en detaljerad intervju för att redogöra för barnets utvecklings-, hälso- och psykosociala historia, observationer av barnets beteende och genomgång av standardiserade betygsskalor som fylls i av barnets föräldrar och lärare. Även om psykoedukativa tester kan vara till hjälp, är det inte nödvändigt för att ställa en välgrundad diagnos av ADHD.

Eftersom ADHD-symtom är "normala beteenden" som förekommer oftare eller på sätt som stör vardagens funktion, beror diagnosen på läkarens förmåga att utesluta andra möjliga förklaringar till dessa symtom (t.ex. underliggande medicinska problem, inlärningssvårigheter, känslomässiga problem, reaktioner på livsstressorer etc.). Kontakta ditt barns läkare för mer information.

Behandling för uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitetsstörning

Specifik behandling för ADHD kommer att bestämmas av ditt barns läkare baserat på:

 • Ditt barns ålder, allmänna hälsa och medicinska historia
 • Omfattningen av ditt barns symtom
 • Ditt barns tolerans för specifika mediciner eller terapier
 • Förväntningar på tillståndets förlopp
 • Din åsikt eller preferens

Viktiga komponenter i behandlingen för barn med ADHD inkluderar föräldrastöd och utbildning i beteendeträning, lämplig skolplacering och medicinering. Behandling med psykostimulerande medel är mycket effektiv hos de flesta barn med ADHD. Effektiv behandling kan inkludera:

 • Psykostimulerande läkemedel.Dessa mediciner används för deras förmåga att balansera kemikalier i hjärnan som hindrar barnet från att upprätthålla uppmärksamhet och kontrollera impulser. De hjälper till att "stimulera" områden i hjärnan som kontrollerar uppmärksamhet och beteendemässig självreglering. Mediciner som vanligtvis används för att behandla ADHD inkluderar följande:
  • Metylfenidat (Concerta, Daytrana Transdermal, Metadate, Metylin, Ritalin)
  • Dextroamfetaminsulfat (Dexedrine, Zenzedi)*
  • Dexmetylfenidat (Fokalin)
  • Amfetaminsalter, D- och L-amfetamin (Adderall)*
  • Lisdexamfetamin Dimesylate (Vyvanse)

*endast psykostimulerande medel som är godkända av FDA för barn under 6 år

Psykostimulerande medel har använts för att behandla beteendestörningar i barndomen sedan 1930-talet och har studerats brett. Även om det finns många typer, är de alla inom samma klass av mediciner och de fyller samma funktion - att stimulera hämmande och självreglerande centra i hjärnan. Stimulerande medel med omedelbar frisättning träder i kraft i kroppen snabbt, arbetar i 1 till 4 timmar, och sedan elimineras de från kroppen. Många långverkande stimulerande läkemedel finns också tillgängliga, som varar 8 till 9 timmar och kräver endast 1 daglig dos.

De vanligaste biverkningarna av stimulantia inkluderar ofta minskad aptit, magsmärtor, huvudvärk, nervositet och irritabilitet när medicinerna tar slut. Med undantag för minskad aptit anses de flesta av dessa biverkningar vara "obehagliga", vilket tyder på att de sannolikt kommer att försvinna efter en period av upprepad användning (vanligtvis 1-2 veckor) gör att barnets kropp kan anpassa sig.

Andra mediciner för ADHD: Det finns nyligen vetenskapliga bevis för att stödja fördelarna med Omega-3-fettsyror (t.ex. fiskolja, receptbelagda Vayarin)-tillskott för att förbättra uppmärksamhet och koncentration.3Dessa är inte mediciner i sig, utan snarare betraktas de som "medicinsk mat". Även om fördelar har observerats i ett antal olika studier, är fördelarna med dessa kosttillskott små och inte likvärdiga med psykostimulantia eller beteendeterapier.

Det finns också många mediciner som annonseras som "icke-stimulerande" medicinalternativ för ADHD. Exempel på icke-stimulerande medel som används för att behandla ADHD är Atomoxine (Straterra), Guanfacine (Intuniv, Tenex) och Catapres (Clonidine, Kapvay). Dessa mediciner är helt enkelt inte lika effektiva för att minska ADHD-symtom och har större potential för negativa biverkningar jämfört med psykostimulerande mediciner.

 • Psykosociala behandlingar.Att föräldra barn med ADHD kan vara svårt och kan ge utmaningar som skapar stress inom familjen. Psykosociala/icke-medicinska behandlingar för ADHD inkluderar (1) Behavioral Parent Training eller Parent Management Training och (2) Klassrumsbeteendehanteringsstrategier och (3) Sommarbehandlingsprogram som kombinerar föräldrautbildning och klassrumsstrategier. Dessa vetenskapligt stödda insatser riktar sig till vuxna för implementering och övervakning. Individuell barnterapi (särskilt lekterapi) harINTEvisat sig vara effektivt för barn med ADHD.
  • Beteendeträning för föräldrar/föräldraledning betonar att öka önskade beteenden och minska störande beteenden genom att använda positiv förstärkning, förbättra interaktioner och kommunikation mellan föräldrar och barn, och förbättra familjens hantering och välbefinnande.
  • Behavioral Classroom Management involverar individualiserade beteendemässiga målsättning, övervakning och förstärkningssystem i skolmiljön. En av de vanligaste strategierna som används är ett dagligt rapportkort eller skol-till-hem-anteckning för att övervaka framsteg och fördela belöningar för klassrumsbeteenden.
  • Sommarbehandlingsprogram tillhandahåller typiska lägeraktiviteter som sport och andra utomhusaktiviteter, men använder en hel del beteendeförändringsstrategier för att hjälpa barn att delta och lyckas. Dessa program tillhandahåller också föräldrautbildning och klassrumsbeteendehanteringsaktiviteter.

Förebyggande av uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitetsstörning

Förebyggande åtgärder för att minska förekomsten av ADHD är inte kända för närvarande. Tidig upptäckt och ingripande kan dock minska symtomens svårighetsgrad, minska störningen av beteendesymtom på skolans funktion, förbättra barnets normala tillväxt och utveckling och förbättra livskvaliteten för barn eller ungdomar med ADHD.

Barn med ADHD upplever ofta betydande utmaningar med sin årliga övergång tillbaka till skolan. En av de bästa sakerna som föräldrar kan göra för att förebygga anpassningsproblem är att vara mer proaktiv innan varje nytt läsår börjar. 4 specifika sätt som föräldrar kan förebygga skolproblem är:

 1. Sätt upp bra rutiner och upprätta konsekventa dagliga scheman 2-3 veckor innan skolan börjar.
 2. Sök föräldraledningsutbildning/beteenderådgivning för att främja bättre hantering och adaptiv funktion för ditt barn (och familj). Om du redan har gjort detta, överväg att schemalägga "booster-sessioner" med din psykolog innan läsåret börjar.
 3. Upprätta en stabil dos medicin (om barnet tar en ADHD-medicin). Observera att barnläkare blir mycket upptagna mot slutet av sommaren med undersökningar för välmående barn, vaccinationer och fysik före idrott. Boka ditt barns besök flera veckor före slutet av sommaren.
 4. Gör en plan med ditt barns lärare och andra pedagoger på skolan för att säkerställa att effektiva klassrumsanpassningar för ADHD finns på plats.

Referenser:

 1. Froehlich, T. E., Lanphear, B. P., Epstein, J. N., Barbaresi, W. J., Katusic, S. K., & Kahn, R. S. (2007). Prevalens, erkännande och behandling av uppmärksamhetsbrist/hyperaktivitetsstörning i ett nationellt urval av amerikanska barn.Arkiv för pediatrik och ungdomsmedicin,161(9), 857-864.
 2. Visser, S. N., Danielson, M. L., Bitsko, R. H., Holbrook, J. R., Kogan, M. D., Ghandour, R. M., ... & Blumberg, S. J. (2014). Trender i föräldrarapporten för vårdgivare diagnostiserad och medicinerad uppmärksamhetsbrist/hyperaktivitetsstörning: USA, 2003–2011.Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry,53(1), 34-46.
 3. Bloch, M. H. & Qawasmi, A. (2011). Omega-3-fettsyratillskott för behandling av barn med symtom på uppmärksamhetsbrist/hyperaktivitetsstörning: systematisk översikt och metaanalys.J Am Acad Child Adolesc Psychiatry,50991-1000. doi: 10.1016/j.jaac.2011.06.008.

FAQs

What is attention deficit hyperactivity disorder ADHD your answer? ›

ADHD is one of the most common neurodevelopmental disorders of childhood. It is usually first diagnosed in childhood and often lasts into adulthood. Children with ADHD may have trouble paying attention, controlling impulsive behaviors (may act without thinking about what the result will be), or be overly active.

Can ADHD people have a normal life? ›

Living with ADHD is about monitoring your symptoms and actively working toward finding what works best for you. With the right support and treatment, you can create a life that allows you to reach your greatest potential.

What are the best coping skills for ADHD? ›

But a few simple approaches can at least make it easier to do the work.
 • Declutter your home and office. Give yourself an appealing work environment and keep important items easily accessible.
 • Reduce distractions. ...
 • Jot down ideas as they come to you.
Feb 5, 2021

What are 3 signs of ADHD? ›

Symptoms in children and teenagers
 • having a short attention span and being easily distracted.
 • making careless mistakes – for example, in schoolwork.
 • appearing forgetful or losing things.
 • being unable to stick to tasks that are tedious or time-consuming.
 • appearing to be unable to listen to or carry out instructions.

Does ADHD count as a disability? ›

Is ADHD considered a disability? Yes, ADHD is considered a disability under the Americans with Disabilities Act (ADA) and the Rehabilitation Act of 1973 (Section 504). There are several types of disabilities, including but not limited to: learning disability.

What is an ADHD person like? ›

People with ADHD will have at least two or three of the following challenges: difficulty staying on task, paying attention, daydreaming or tuning out, organizational issues, and hyper-focus, which causes us to lose track of time. ADHD-ers are often highly sensitive and empathic.

What are people with ADHD good at? ›

These may include hyperfocus, resilience, creativity, conversational skills, spontaneity, and abundant energy. Many people view these benefits as “superpowers” because those with ADHD can hone them to their advantage. People with ADHD have a unique perspective that others may find interesting and valuable.

Can ADHD get worse with age? ›

Can Your ADHD Get Worse as You Age? ADHD is a developmental disorder that's typically diagnosed during childhood. While the symptoms of ADHD may change with age, this condition often persists into adulthood. Rather than intensifying with age, ADHD tends to improve, especially with ongoing treatment and management.

Is ADHD a part of Autism? ›

ADHD is not on the autism spectrum, but they have some of the same symptoms. And having one of these conditions increases the chances of having the other. Experts have changed the way they think about how autism and ADHD are related.

What calms ADHD people down? ›

Restlessness and fidgety behavior associated with ADHD can be reduced by taking exercise breaks. Walking and running, and activities like yoga or meditation that incorporate deep breathing and mindfulness can be beneficial and induce relaxation and calm.

How to live with ADHD without medication? ›

How do you treat ADHD without medication? For adults with ADHD, cognitive behavioral therapies help to reduce distractibility and improve organizational skills. Also, teaching relaxation techniques such as deep breathing, meditation, and guided imagery is helpful.

How do you calm ADHD emotions? ›

How to Control Your Emotions with ADHD
 1. Remember that anger is not necessarily bad. ...
 2. Recognize the early warning signs that indicate you are losing control of your emotions. ...
 3. Give yourself a “time-out.” Put some distance between whatever is stressing you and your reaction to it. ...
 4. Get lots of exercise.
Feb 21, 2022

What are the 5 stages of ADHD? ›

When a client comes back to me with an ADHD diagnosis, they almost always follow this discrete series of stages.
 • Phase One: Excitement/Relief. ...
 • Phase Two: Investigation. ...
 • Phase Three: Frustration. ...
 • Phase Four: Acceptance. ...
 • Phase Five: Application.
Mar 31, 2022

What is the number one symptom of ADHD? ›

Often fails to give close attention to details or makes careless mistakes in schoolwork, at work, or with other activities. Often has trouble holding attention on tasks or play activities. Often does not seem to listen when spoken to directly.

What are the biggest signs of ADHD? ›

Symptoms
 • Impulsiveness.
 • Disorganization and problems prioritizing.
 • Poor time management skills.
 • Problems focusing on a task.
 • Trouble multitasking.
 • Excessive activity or restlessness.
 • Poor planning.
 • Low frustration tolerance.
Jan 25, 2023

Can you get money for having ADHD? ›

ADHD is recognised as a condition which qualifies for disability benefits and funding. The following is a summary of the various avenues to explore: The Disability Register Identity Card (for children and young people) is an invaluable card for ADHD children.

Can I get SSI for ADHD? ›

Having attention deficit disorder (ADD/ADHD) is not an automatic qualification for Supplemental Security Income (SSI), but a documented diagnosis can be helpful if the condition and the impairments are severe enough. ADHD is included in the category of Listed Impairments, under the SSI guidelines.

Is ADHD a mental illness or Neurological Disorder? ›

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is a neurological disorder that affects a person's ability to control their behavior and pay attention to tasks.

How do people with ADHD sleep? ›

Other sleep problems reportedly associated with ADHD in children and/or adults include early and middle insomnia, nocturnal awakening, nocturnal activity, snoring, breathing difficulties, restless sleep, parasomnias, nightmares, daytime sleepiness, delayed sleep phase, short sleep time and anxiety around bedtime ( ...

How do people with ADHD usually act? ›

Others with ADHD show mostly hyperactive-impulsive symptoms like fidgeting and talking a lot, finding it hard to sit still for long, interrupting others, or speaking at inappropriate times. Many people with ADHD have a combination of inattentive and hyperactive-impulsive symptoms.

What are the annoying behaviors of ADHD? ›

Kids with ADHD often have behavior problems. They get angry quickly, throw tantrums, and refuse to do things they don't want to do. These kids aren't trying to be bad. The problem is that ADHD can make it hard for them to do things they find difficult or boring.

What things make ADHD worse? ›

11 Things That Make Adult ADHD Worse
 • Lack of Exercise. 1/11. If your memory is hazy, your ADHD may be to blame. ...
 • Eating Out Often. 2/11. ...
 • Too Much Junk Food. 3/11. ...
 • Skipping Breakfast. 4/11. ...
 • Messy Homes and Offices. 5/11. ...
 • Too Much Stuff. 6/11. ...
 • The Wrong Meds. 7/11. ...
 • Lack of Sleep. 8/11.
Nov 18, 2021

What foods should be avoided with ADHD? ›

Some of the common foods that can cause ADHD reactions include milk, chocolate, soy, wheat, eggs, beans, corn, tomatoes, grapes, and oranges. If you suspect a food sensitivity may be contributing to your child's ADHD symptoms, talk to your ADHD dietitian or doctor about trying an elimination diet.

Do adults with ADHD sleep a lot? ›

Many people with ADHD experience daytime sleepiness and difficulty waking up as a result of poor sleep. Others experience restless, non-refreshing sleep with multiple nighttime awakenings.

When is ADHD at its worst? ›

Yet the few studies that have explored ADHD during adulthood, especially those that have looked at midlife and beyond, clearly indicate that for those individuals whose ADHD persists into middle adulthood and beyond, significant impairments tend to remain and sometimes worsen.

Does ADHD affect memory? ›

Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) has been associated with large magnitude impairments in working memory, whereas short-term memory deficits, when detected, tend to be less pronounced.

What causes ADHD flare ups? ›

Common ADHD triggers include: stress. poor sleep. certain foods and additives.

What is the opposite of ADHD? ›

People with SCT have trouble focusing and paying attention, but they're less likely to be impulsive or hyperactive.

What are the signs of ADHD in female adults? ›

Symptoms and signs of ADHD in adult women can include: Difficulty with time management. Disorganization. Feeling overwhelmed.

What is Aspergers called now? ›

The symptoms of Asperger's Syndrome are now included in a condition called Autism Spectrum Disorder (ASD). ASD is now the name used for a wide range of autism-like disorders.

What does an ADHD shutdown look like? ›

This means people with ADHD can struggle to complete a task or make, organize or start a plan. Often they find themselves shifting their attention to something else before completing the task at hand. Ultimately, we are nearly always overstimulated and can't sort through the chaos in our brains.

Does caffeine help ADHD? ›

Caffeine doesn't target ADHD symptoms as effectively as proven prescriptions. And caffeine plus medication “can result in dangerously acute jitteriness or out-of-control impulsivity,” according to CHADD, a national resource for children and adults with ADHD.

What is an ADHD meltdown in adults? ›

Meltdowns, especially for people with ADHD, can be in the form of impulsive and explosive ADHD-related behaviors. They can happen when a person has too much pressure, stress, anger, anxiety or other strong emotions. During meltdown mode, a person may feel out of control and be unable to stop and think straight.

How do you increase dopamine in ADHD? ›

You can also do the following to increase your dopamine levels:
 1. Try something new.
 2. Make a list of small tasks and complete them.
 3. Listen to music you enjoy.
 4. Exercise regularly.
 5. Try meditation or yoga.

When should I take magnesium for ADHD? ›

ADHD Supplement: Magnesium

I find magnesium helpful for children who have a “rebound effect” after their stimulant medication wears off. A child can safely take 100-300 mg. of elemental magnesium twice daily in the form of magnesium glycinate, citrate, or chelate.

Which magnesium is best for ADHD? ›

Magnesium L Threonate (or magnesium citrate in those who can only take gummies) are the preparations that has been most studied and show the highest benefit for ADHD, cognition, mood, and anxiety.

Do people with ADHD need more sleep? ›

A: ADHD brains need more sleep, but find it doubly difficult to achieve restfulness. It is one of those ADHD double whammies: ADHD makes it harder to get enough sleep, and being sleep deprived makes it harder to manage your ADHD (or anything else).

Can people with ADHD control their anger? ›

Poor impulse control : ADHD affects executive function, which is the brain's ability to regulate emotions, plan activities, and control impulses. People with ADHD may have more trouble calming themselves when they feel angry, or may engage in more impulsive expressions of anger.

Why is ADHD not taken seriously? ›

“Nobody has perfect memory… but for [people with ADHD], it's extreme. They feel like they're lost all the time,” Almagor said. He believes this is why people don't take ADHD seriously. “I think that's why some people don't respect the severity of what [a person with ADHD] can experience,” he said.

What is the ring of fire ADHD test? ›

Ring of Fire ADD has an overall hyperactive brain activity, which is a stark contrast to the other 7 types of ADD. When seen on a SPECT scan, there is a ring of hyperactivity around the brain, hence the term “Ring of Fire.”

Do people with ADHD have hobbies? ›

People suffering from ADHD have a propensity to lose interest easily and have a difficult time in maintaining focus for a lengthy period. The majority of the time, they give up their hobbies in favor of something else. Be it sports, fantasy books, musical instruments, photography, or video games.

What does an ADHD episode feel like? ›

Symptoms of ADHD can have some overlap with symptoms of bipolar disorder. With ADHD, a child or teen may have rapid or impulsive speech, physical restlessness, trouble focusing, irritability, and, sometimes, defiant or oppositional behavior.

What often gets mistaken for ADHD? ›

Anxiety, depression, learning disorders, physical health, and many other conditions can cause symptoms that look like ADHD but aren't.

What do adults with ADHD struggle with? ›

People with ADHD experience an ongoing pattern of the following types of symptoms: Inattention–having difficulty paying attention. Hyperactivity–having too much energy or moving and talking too much. Impulsivity–acting without thinking or having difficulty with self-control.

What is the hardest thing about ADHD? ›

“The hardest thing about ADHD is that it's 'invisible' to outsiders. It's not like other conditions that people can clearly see. People just assume that we are not being good parents and that our child is a brat, when they don't have an idea how exhausted we truly are.” —⁠⁠Sara C.

What does high functioning ADHD look like? ›

High-functioning ADHD could mean: you experience severe symptoms but have developed “work arounds” to carry on with daily tasks and responsibilities. your symptoms are mild, and you're able to function with minimal impairment. symptoms are greatly impairing in some areas but you're highly functional in others.

What is ADHD simple explanation for kids? ›

ADHD is a medical condition that affects their attention and self-control. Because of ADHD, they have a harder time staying focused. ADHD can also make kids more fidgety than other kids their age. Kids with ADHD might have a tough time controlling their behavior and get into trouble more.

How do you explain ADHD to a child? ›

Try saying, “ADHD is just something you have, but it doesn't define who you are today or who you will grow up to be.” Likewise, avoid “You have a disorder.” This can sound scary to a child. Instead, try saying, “Your brain works differently, just as some people's eyes work differently.”

What are the 9 symptoms of ADHD? ›

Symptoms
 • Impulsiveness.
 • Disorganization and problems prioritizing.
 • Poor time management skills.
 • Problems focusing on a task.
 • Trouble multitasking.
 • Excessive activity or restlessness.
 • Poor planning.
 • Low frustration tolerance.
Jan 25, 2023

What causes ADHD in the brain? ›

Genetics. ADHD tends to run in families and, in most cases, it's thought the genes you inherit from your parents are a significant factor in developing the condition. Research shows that parents and siblings of someone with ADHD are more likely to have ADHD themselves.

What are ADHD kids good at? ›

As a general rule, children with ADHD do better when they get plenty of individual attention from coaches. That's why they're more likely to succeed with individual sports such as swimming and diving, wrestling, martial arts, and tennis — or even more rarified endeavors such as fencing and horseback riding.

What do kids with ADHD like? ›

They often play loudly and love to climb and run. They squirm and fidget and love to be up and out, exploring the world around them. It is not unusual for kids to have trouble listening, remembering, and following directions. This is all a normal part of being a child.

What if ADHD is left untreated? ›

Untreated ADHD in adults can lead to mental health disorders like anxiety and depression. This is because ADHD symptoms can lead to focus, concentration, and impulsivity problems. When these problems are not managed effectively, they can lead to feelings of frustration, irritability, and low self-esteem.

Do people with ADHD have messy rooms? ›

Many adults with ADHD have cluttered workspaces and homes. If you work well in those surroundings, then it's time to make peace with your organized chaos. If not, learn how to prevent clutter from overwhelming you.

Is ADHD inherited from mother or father? ›

You can inherit genes that boost risk for ADHD from your mother, from your father or from both parents. In a recent Norwegian study, inherited risk was somewhat higher when a child's mother had ADHD compared to their father, but researchers weren't certain why that would be.

How does ADHD affect sleep? ›

Other sleep problems reportedly associated with ADHD in children and/or adults include early and middle insomnia, nocturnal awakening, nocturnal activity, snoring, breathing difficulties, restless sleep, parasomnias, nightmares, daytime sleepiness, delayed sleep phase, short sleep time and anxiety around bedtime ( ...

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. An Powlowski

Last Updated: 12/04/2023

Views: 5953

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. An Powlowski

Birthday: 1992-09-29

Address: Apt. 994 8891 Orval Hill, Brittnyburgh, AZ 41023-0398

Phone: +26417467956738

Job: District Marketing Strategist

Hobby: Embroidery, Bodybuilding, Motor sports, Amateur radio, Wood carving, Whittling, Air sports

Introduction: My name is Prof. An Powlowski, I am a charming, helpful, attractive, good, graceful, thoughtful, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.